Wednesday, December 14, 2011


നീര്‍ത്തടധിഷ്ടിത വികസനം - അനുഭവം പങ്കുവക്കല്‍ ശില്പശാല


\_mÀUv tlmfn-kvänIv hm«ÀsjÍv sUh-e-¸vsaâv t{]mP-IvSn-sâbpw sF.-BÀ.-Sn.-kn-bp-tSbpw B`n-ap-Jy-¯n Unkw-_À 16, 17 Xn¿n-Xn-I-fn-embn sF.-BÀ.-Sn.-kn-bn sh¨v \oÀ¯S hnI-k-\-hp-ambn _Ô-s¸«v A\p-`hw ]¦p-sh¡Â inev]-ime \S-¯p-¶p. Unkw-_À 17 \v cmhnse 9.30 \v AUo-j-W No^v sk{I-«-dnbpw sF.-Fw.-Pn. Ub-d-IvS-dp-amb {io.-F-kv.-Fw. hnP-bm-\µv IAS apJy Ah-X-cWw \S-¯pw. XpSÀ¶v \oÀ¯S hnI-k\ ]²-Xn-I-fp-ambn _Ô-s¸«p {]hÀ¯n¡p¶ emâv bqkv t_mÀUv, Irjn-h-Ip-¸v, a®p-k-cw-£W hIp¸v, {Kma-hn-I-k\ hIp-¸v,. AlmUvkv F¶o Un¸À«psaâp-I-fpsS {]Xn-\n-[n-IÄ X§-fpsS \oÀ¯S hnI-k\ taJebnse A\p-`-h-§Ä Ah-X-cn-¸n¡pw.

No comments:

Post a Comment